MO Sarvaš

JAVNI POZIV: Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji DV Ribica u Sarvašu

Za dodatna pitanja osobe za kontakt su:

Izidora Kušen, mag.iur.

Telefon: 031 229-142

E pošta:  izidora.kusen@osijek.hr

Vjekoslav Bagarić, mag.iur.

Telefon:031 229 258

E pošta: vjekoslav.bagaric@osijek.hr

 

Za eventualni uvid u projektnu dokumentaciju za izvođenje predmetnih radova kontakt osoba je Nada Zebić, dipl.ing.građ., Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, komunalno stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu, uz prethodnu najavu na telefon: 031 229-332.

Vašu ponudu molimo Vas dostavite do ponedjeljka, 29. 02. 2016. godine do 09:00 sati ili na adresu: Grad Osijek, Kuhačeva 9, 31000 Osijek, Upravni odjel za financije i nabavu, sa naznakom „Ponuda, stručni nadzor,  ne otvaraj“ s pozivom na gore navedenu klasu i urbroj ili na fax: 031/321-363 ili na e-mail: nabava@osijek.hr.

 

Ukoliko se dostavlja poštom na adresu naručitelja, ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno: klasa i urbroj ovog poziva, naziv ponuditelja, predmeta nabave i naznaka ne otvaraj.

 

Ukoliko se ponuda dostavlja putem e-pošte mora biti potpisana, ovjerena te skenirana. Svi eventualni traženi prilozi moraju biti skenirani.

DONOSIMO GA U CIJELOSTI (Klikni ! )

Srodni članci

Back to top button