Oglasi

SARVAŠ: Radnik za pružanje usluga potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama u zajednici

  • ŽENSKA UDRUGA ‘IZVOR’

Opis posla

Temeljem Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: UP.02.1.1.16.0293, od 2. siječnja 2023. godine, za provedbu projekta ”Podrška socijalnoj koheziji“ (u daljnjem tekstu: Projekt), Ženska udruga „IZVOR“ objavljuje javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme i provedbu projekta “Podrška socijalnoj koheziji“, UP.02.1.1.16.0293 financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III” (broj poziva: UP.02.1.1.16).

Naziv radnog mjesta:

Radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama u zajednici – krajnji korisnici usluga ovog poziva su osobe u dobi od 65 i više godina i/ili nemoćne osobe, neovisno o dobi.

Broj traženih radnica (M/Ž): 10.

Mjesto rada: Grad Osijek i prigradska naselja Tenja, Klisa i Sarvaš.

Javni poziv otvoren za prijave od 20. do 27. 1. 2023.

Opis poslova: pomoć u obavljanju kućanskih poslova u domu korisnika/ce (pomoć u pripremi i konzumiranju hrane, održavanju higijene i prostora stanovanja, pranja i glačanja rublja i sl.); podrške u mobilnosti, nabavi lijekova, živežnih namirnica, plaćanju računa i sl., a prema potrebi, mogućnostima i dogovoru pomoć se može odnositi i na manje zahtjevne poslove uređenja vrta, pripremi zimice, donošenju ogrijeva u kuću, čišćenju snijega radi prohodnosti puta i sl.; podrška u posredovanju (pri ostvarivanju prava, pomagala, uključivanju u kulturne i druge integrativne sadržaje, održanje psihofizičkog zdravlja, druženja i sl.) kao i drugih oblika pomoći i podrške vezanih uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Svaka zaposlena radnica pružat će potporu i podršku za minimalno 6 krajnjih korisnika-starije i/ili nemoćne osobe koje će obilaziti na tjednoj razini te im pružati odgovarajuću pomoć i podršku u svrhu poboljšanja kvalitete života i prevencije institucionalizacije.

Uvjeti

Za prijem u radni odnos kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
– status nezaposlene osobe – prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nakon objave ovog Javnog poziva
– najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje – u slučaju da obrazovni status nije vidljiv u evidenciji HZZ-a dokaz o istom utvrđuje se uvidom u ispravu o stečenom stupnju obrazovanja

Prednost pri zapošljavanju daje se pripadnicama teže zapošljivih/ranjivih skupina

Ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada su:
žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, pripadnice ostalih ranjivih skupina.

Prijave na Javni poziv podnose se isključivo putem standardiziranog obrasca i uz obvezne priloge
– ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac Prijave za prijem u radni odnos s osobnim podacima i kontakt e-mail adresom i/ili telefonom (dostupan u prostorijama i web stranici udruge i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, partnera na projektu), u izvorniku
– ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac Izjave o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka za potrebe projekta (dostupan u prostorijama i web stranici udruge i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, partnera na projektu), u izvorniku
– životopis, vlastoručno potpisan
– presliku osobne iskaznice
– presliku dokaza o najvišoj završenoj školi/stupnju obrazovanja
– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Javnog poziva)

Kao dokaz pripadnosti nekoj od navedenih teže zapošljivih/ranjivih skupina (ako je kandidatkinja pripadnica neke od navedenih skupina) potrebno je dostaviti i sljedeće:
– žene od 50 godina i više – osobnu iskaznicu
– osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
– žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
– žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
– azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova
– žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
– liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
– povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
– pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
– beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
– pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici predmetne ranjive skupine (osobna izjava nije prihvatljiv dokaz)

Pripadnica teže zapošljivih/ranjivih skupina koja ima preporuku i iskustvo u radu na poslovima navedenog radnog mjesta ima prednost pri izboru.

Dokazi o pripadnosti teže zapošljivim/ranjivim skupina prilažu se u (neovjerenoj) preslici prilikom prijave na Javni poziv, a prije potpisivanja ugovora o radu izabrane kandidatkinje bit će u obvezi dati na uvid izvornik.

Podaci o plaći

Za izvršenje poslova traženog radnog mjesta u okviru provedbe ovog Projekta obračun plaće vrši se sukladno uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i odredbama Uredbe Vlade RH o visini minimalne plaće za 2023. godinu (”Narodne novine”, br. 122/2022), donesene na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (”Narodne novine”, br. 118/18. i 120/21.).

Način prijave na Javni poziv:
Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pošte ili osobno u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, na navedenu adresu.

Obrasce – Prijava za prijem u radni odnos i Izjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka za potrebe projekta UP.02.1.1.16.0239, moguće je preuzeti na adresi Ženske udruge „IZVOR“, za vrijeme radnog vremena ili putem web stranice: www.zenska-udruga-izvor.hr

Javni poziv bit će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Ženske udruge „IZVOR“ (www.zenska-udruga-izvor.hr).

S kandidatkinjama čije prijave su pravodobne i potpune te ispunjavaju formalne uvjete Javnog poziva provest će se testiranje putem intervjua s komisijom za izbor radnika/ca. O vremenu i mjestu obavljanja intervjua kandidatkinje će biti obaviještene putem telefona ili elektronskom poštom navedenim u obrascu Prijave. Ukoliko pozvana kandidatkinja ne pristupi usmenom intervju smatrat će se da je odustala od prijave.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom.

O rezultatima Javnog poziva kandidatkinje će biti obaviještene u zakonskom roku. Natječajna dokumentacija bit će pohranjena u Ženskoj udruzi „IZVOR“ i neće se vraćati.

Poslodavac Ženska udruga „IZVOR“ zadržava pravo potpunog ili djelomičnog poništenja Javnog poziva bez posebnog objašnjenja.

Stručna sprema: 

Nekvalificirani, Kvalificirani, Srednja stručna sprema

Što nudimo

– vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca -zapošljavanje žena iz ciljne skupine Projekt
– puno radno vrijeme

Vrsta zaposlenja:  Na određeno vrijeme

Srodni članci

Back to top button