Oglasi

SPREMAČ/SPREMAČICA

Radno mjesto

Mjesto rada: OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada: 2 smjene


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 29.9.2023.


Natječaj vrijedi do: 9.10.2023.


Posloprimac

Razina obrazovanja: Završena osnovna škola


Radno iskustvo: Nije važno


Ostale informacije:

Osnovna škola Ljudevita Gaja               

 Osijek, Krstova 99

KLASA: 112-02/23-01/07

URBROJ: 2158-1-3-01-23-01

Osijek,    29.rujna 2023.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,, 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18., 98/19.,64/20. i 151/22.) odredbi  Pravilnika o radu i odredbi  Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) OŠ Ljudevita GajaOsijek  ravnateljica OŠ Ljudevita Gaja  iz  Osijeka, Krstova 99   objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

         SPREMAČ/ICA   mjesto rada: matična škola Osijek  i po potrebi područna škola Sarvaš           

          –    1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme 40 sati ukupnog tjednog radnog    vremena

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, 82/08. i 69/17.).

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Uvjeti:

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju  ispunjavati i posebne uvjete:

  • poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma
  • završena osnovna škola

 Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  1. životopis
  2. dokaz o završenoj osnovnoj školi
  3. dokaz o državljanstvu
  4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave  natječaja).
  5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od dana objave natječaja

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. ).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje dostupan na poveznici http://os-ljgaja-os.skole.hr/upload/os-ljgaja-os/images/static3/924/attachment/Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja.pdf

Kandidat u pisanoj prijavi na natječaj navodi adresu odnosno  e-mail adresu i broj telefona na koji mu se može uredno dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Obavijest o datumu i vremenu  održavanja procjene odnosno vrednovanju kandidata  biti će objavljena na mrežnoj stranici Škole,  http://os-ljgaja-skole.hr

 Sadržaj i način vrednovanja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za vrednovanje, bit će objavljeni na mrežnoj stanici Škole,  http://os-ljgaja-skole.hr u rubrici „Natječaji“ na poveznici http://os-ljgaja-os.skole.hr/natje_aji

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola Ljudevita Gaja , Krstova 99, 31 000 Osijek  s naznakom „ZA NATJEČAJ”

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten putem mrežne stranice OŠ Ljudevita Gaja  http:// os-ljgaja-skole.hr  u rubrici „Natječaji“ na poveznici http://os-ljgaja-os.skole.hr/natje_aji najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 22. stavku 4. Pravilnika.

Natječaj je objavljen 29. rujna 2023. godine na mrežnoj stranici OŠ Ljudevita Gaja  Osijek  http://os-ljgaja-skole.hr i na oglasnoj ploči OŠ  Ljudevita Gaja  Osijek, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

                                                                                            RAVNATELJICA

                                                                                      doc. dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić


Poslodavac

Poslodavac: Osnovna škola Ljudevita Gaja


Kontakt:

  • osobni dolazak: KRSTOVA 99, OSIJEK
  • pisana zamolba: Krstova 99, Osijek

Related Articles

Pročitajte također i
Close
Back to top button