Oglasi

SARVAŠ POSAO: UČITELJ/ICA INFORMATIKE

Radno mjesto

 SARVAŠ, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; novootvoreni poslovi


 28 sati tjedno


 Nema smještaja


 U cijelosti


 22.10.2018.


 30.10.2018.


 

Posloprimac

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


 Nije važno


Na temelju članka 107.  i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12. 94/13 i, 152/14., 7/17. i 68/18),  ravnateljica Osnovne škole Ljudevita Gaja  Osijek, objavljuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

3. Učitelj/ica informatike – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno nepuno  radno vrijeme -28 sati tjedno  za rad u područnoj školi Sarvaš
UVJETI za zasnivanje radnog odnosa:
uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj  kandidati su obvezni priložiti:
– životopis
– domovnicu ili dokaz o državljanstvu,
– diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od   kaznenih     djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
– potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Priložene isprave dostavljaju se  u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.
ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima. Rezultati natječaja biti će objavljeni na  mrežnim stranicama Škole.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije o dokazima, koji su gore navedeni, potražite na sljedećoj stranici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14  i 39/18) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  kao i dokaz o statusu osobe s invaliditetom..
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavan ju traženih uvjeta,  potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom  o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu škole.
Osnovna škola Ljudevita Gaja
Krstova 99 31000 OSIJEK s naznakom «Za natječaj»

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 22. listopada  2018. godine i traje do 30. listopada 2018.


 

Poslodavac

 Osnovna škola Ljudevita Gaja


 pismena zamolba: Krstova 99 31000 OSIJEK

Related Articles

Back to top button