Sarvaš

Grad raspisao javni poziv za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Sarvaš

Grad Osijek  je raspisao javni poziv za dostavu ponuda za izvođenje pripremnih radova u svrhu sanacije odlagališta komunalnog otpada Sarvaš.Predmet nabave je izvođenjepripremnih radovau svrhu sanacije odlagališta komunalnog otpada Sarvaš. Predmetniradovi obuhvaćaju, između ostaloga, strojno planiranje i sabijanje građevinskog odloženog otpada uz propisani nadzor; održavanje i sanaciju prometnica na odlagalištu uz stalni nadzor; zaprimanje i kontrolu otpada prije i tijekom istovara na odlagalište, kontrolu naplate, količinu i vrste odloženog otpada; sortiranje i upućivanje na konačno zbrinjavanje odlaganjem na tlo; vođenje očevidnika za svaku vrstu otpada; onemogućavanje pristupa neovlaštenim osobama kroz stalni nadzor odlagališta itd.

Na javni poziv mogu se javitigospodarski subjektiregistrirani za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave koji nemaju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te koji posjeduju dozvolu za gospodarenje neopasnim otpadom.

Odabrani izvođač dužan je započeti s radovima odmah po potpisu ugovora i izvršavati ihdo 31. prosinca 2016.

Ponude se dostavljaju poštom na adresu naručitelja: Grad Osijek, Kuhačeva 9, 31000 Osijek,do 12. veljače 2016.do 9:00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno: naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave i naznaka »ne otvaraj«. Cijena ponude izražava se u kunama, a kriterij odabira je najniža cijena.

SAMU DOKUMENTACIJU PREUZMITE NA OVOM LINKU !(Klikni)

povezani članci

Pročitajte također

Close
Back to top button
Close